Podmienky služby

PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY POUŽÍVANIA. Všetci používatelia tejto stránky súhlasia s tým, že prístup na túto stránku a jej používanie podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam a iným príslušným zákonom. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím nepoužívajte túto stránku.

Autorské práva

Celý obsah tejto stránky, vrátane, ale nie výlučne, textu, grafiky alebo kódu je chránený autorským právom ako kolektívne dielo podľa zákonov USA a iných autorských práv a je vlastníctvom spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD. Kolektívne dielo zahŕňa diela, ktoré sú licencované spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Povolenie je udelené na elektronické kopírovanie a tlač tlačených častí tejto stránky výhradne za účelom zadania objednávky u White Lotus Anti Aging LTD alebo nákupu produktov White Lotus Anti Aging LTD. Môžete zobraziť a v súlade s akýmikoľvek výslovne uvedenými obmedzeniami alebo obmedzeniami týkajúcimi sa konkrétneho materiálu sťahovať alebo tlačiť časti materiálu z rôznych oblastí stránky výlučne pre svoje vlastné nekomerčné použitie alebo zadať objednávku spoločnosti White Lotus Anti. Aging LTD alebo na nákup produktov White Lotus Anti Aging LTD. Akékoľvek iné použitie, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, distribúcie, zobrazovania alebo prenosu obsahu tejto stránky je prísne zakázané, pokiaľ to nepovolí White Lotus Anti Aging LTD. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete meniť ani odstraňovať žiadne vlastnícke oznámenia z materiálov stiahnutých zo stránky.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, servisné známky a obchodné názvy spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD použité na stránke sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD.

Vylúčenie záruky

Táto stránka a materiály a produkty na tejto stránke sú poskytované „tak ako sú“ a bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD v najväčšom rozsahu prípustnom podľa platných zákonov odmieta všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia. White Lotus Anti Aging LTD neprehlasuje ani nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na stránke budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že táto stránka alebo server, ktorý stránku sprístupňuje, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé zložky. White Lotus Anti Aging LTD neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa použitia materiálov na tejto stránke, pokiaľ ide o ich správnosť, presnosť, primeranosť, užitočnosť, včasnosť, spoľahlivosť alebo iné. Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia alebo vylúčenia záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD nezodpovedá za žiadne špeciálne alebo následné škody, ktoré vyplývajú z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na tejto stránke alebo výkonnosti produktov, a to ani v prípade, že spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD bola upozornená. o možnosti takýchto škôd. Platný zákon nemusí povoliť obmedzenie vylúčenia zodpovednosti alebo náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Typografické chyby

V prípade, že produkt White Lotus Anti Aging LTD je omylom uvedený za nesprávnu cenu, spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku zadanú na produkt uvedený za nesprávnu cenu. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek takéto objednávky bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená a účtované na vašu kreditnú kartu. Ak už bol z vašej kreditnej karty naúčtovaný poplatok za nákup a vaša objednávka je zrušená, White Lotus Anti Aging LTD pripíše na váš účet kreditnej karty kredit vo výške nesprávnej ceny.

Termín; Ukončenie

Tieto zmluvné podmienky sa na vás vzťahujú pri vašom prístupe na stránku a/alebo dokončení registrácie alebo nákupného procesu. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť tieto zmluvné podmienky alebo akúkoľvek ich časť bez upozornenia. Ustanovenia týkajúce sa autorských práv, ochrannej známky, vylúčenia zodpovednosti, obmedzenia zodpovednosti, odškodnenia a rôznych zostanú v platnosti aj po ukončení.

Všimnite si

White Lotus Anti Aging LTD vám môže doručiť oznámenie prostredníctvom e-mailu, všeobecného oznámenia na stránke alebo iným spoľahlivým spôsobom na adresu, ktorú ste poskytli spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD.

Zmiešaný

Vaše používanie tejto stránky sa bude vo všetkých ohľadoch riadiť zákonmi štátu Kalifornia, USA, bez ohľadu na ustanovenia o voľbe práva, a nie Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru z roku 1980. Súhlasíte s tým, že jurisdikcia a miesto v akomkoľvek právnom konaní, ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva z tejto stránky alebo s ňou súvisí (vrátane, ale nie výlučne, nákupu produktov White Lotus Anti Aging LTD) budú mať štátne alebo federálne súdy so sídlom v Los Angeles. County, Kalifornia. Akýkoľvek dôvod alebo nárok, ktorý môžete mať v súvislosti s touto stránkou (vrátane, ale nie výlučne, nákupu produktov White Lotus Anti Aging LTD) sa musí začať do jedného (1) roka od vzniku nároku alebo dôvodu žaloby. Ak spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD nebude trvať na prísnom plnení akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok alebo ho nebude presadzovať, nebude sa to považovať za vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo práva. Ani jednanie medzi stranami, ani obchodná prax nebudú viesť k zmene niektorej z týchto podmienok. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD môže kedykoľvek postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ktorejkoľvek strane bez toho, aby vás o tom informovala.

Používanie Stránky

Obťažovanie akýmkoľvek spôsobom alebo formou na stránke, vrátane e-mailu, chatu alebo používania obscénneho alebo urážlivého jazyka, je prísne zakázané. Vydávanie sa za iných, vrátane White Lotus Anti Aging LTD alebo iného licencovaného zamestnanca, hostiteľa alebo zástupcu, ako aj iných členov alebo návštevníkov na stránke je zakázané. Na stránku nesmiete nahrávať, distribuovať ani inak zverejňovať žiadny obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, obscénny, ohrozujúci, narúšajúci právo na súkromie alebo publicitu, urážlivý, nezákonný alebo inak nežiaduci, ktorý môže predstavovať alebo nabádať na trestný čin, porušovať práva ktorejkoľvek strany alebo ktoré môžu inak viesť k zodpovednosti alebo porušovať akýkoľvek zákon. Na stránku nesmiete nahrávať komerčný obsah ani ju používať na vyzývanie iných, aby sa pripojili alebo sa stali členmi akejkoľvek inej komerčnej online služby alebo inej organizácie.

Vyhlásenie o účasti

Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD nekontroluje a nemôže kontrolovať všetku komunikáciu a materiály odoslané alebo vytvorené používateľmi pristupujúcimi na stránku a nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za obsah tejto komunikácie a materiálov. Beriete na vedomie, že tým, že vám spoločnosť White Lotus Anti Ageing LTD poskytne možnosť prezerať a distribuovať obsah vytvorený používateľmi na stránke, koná len ako pasívny kanál pre takúto distribúciu a nepreberá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť týkajúcu sa akéhokoľvek obsahu alebo činností. na strane. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD si však vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť komunikáciu alebo materiály, ktoré považuje za (a) urážlivé, hanlivé alebo obscénne, (b) podvodné, klamlivé alebo zavádzajúce, (c) v rozpore s autorskými právami. , ochranná známka alebo; iné právo duševného vlastníctva iného alebo (d) urážlivé alebo inak neprijateľné pre White Lotus Anti Age LTD podľa vlastného uváženia.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, poskytovateľov licencií a dodávateľov (spoločne „Poskytovatelia služieb“) pred všetkými stratami, výdavkami, škodami a nákladmi, vrátane primeraných poplatky za právne zastúpenie vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia týchto podmienok alebo akejkoľvek činnosti súvisiacej s vaším účtom (vrátane nedbalého alebo protiprávneho konania) zo strany vás alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá pristupuje na stránku pomocou vášho internetového účtu.

Odkazy tretích strán

V snahe poskytnúť našim návštevníkom zvýšenú hodnotu môže White Lotus Anti Aging LTD odkazovať na stránky prevádzkované tretími stranami. Avšak aj keď je tretia strana pridružená k White Lotus Anti Aging LTD, White Lotus Anti Aging LTD nemá žiadnu kontrolu nad týmito prepojenými stránkami, z ktorých všetky majú samostatné praktiky ochrany súkromia a zhromažďovania údajov, nezávisle od White Lotus Anti Aging LTD. Tieto prepojené stránky slúžia len pre vaše pohodlie, a preto k nim pristupujete na vlastné riziko. Napriek tomu sa White Lotus Anti Aging LTD snaží chrániť integritu svojej webovej stránky a odkazov, ktoré sú na nej umiestnené, a preto požaduje akúkoľvek spätnú väzbu nielen na svoju vlastnú stránku, ale aj na stránky, na ktoré odkazuje (vrátane prípadov, keď konkrétny odkaz neuvádza práca).

Zásady vrátenia tovaru

White Lotus Anti Aging LTD bezvýhradne podporuje a spĺňa nariadenia EÚ o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (DSR) z roku 2000. Toto je zahrnuté v smernici EÚ 97/7 EC

Tieto nariadenia sú navrhnuté tak, aby chránili spotrebiteľov a umožnili im podobnú ochranu, akú zažili pri osobnom nákupe. Dúfame, že dodržiavaním týchto nariadení umožníme spotrebiteľom nakupovať online s väčšou istotou a dôverou.

 Sprievodca krok za krokom k bielej politike vrátenia Lotusu 

 • 1. Všetci zákazníci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia predávaného tovaru.
 • 2. Zrušenie predaja musí byť zaslané spoločnosti White Lotus trvalou formou, ako je e-mail, pošta alebo fax. Doklad o odoslaní tohto dokumentu je potrebné uschovať.
 • 3. Táto politika vrátenia sa podľa zákona nevzťahuje na „tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť“. Patria sem všetky sterilné produkty, ako sú dermálne valčeky, ktoré sú zabalené v obaloch, ktoré sú evidentne sfalšovateľné a boli otvorené. Zahŕňa to aj rad kozmetických produktov White Lotus, ak sú otvorené alebo sa s nimi akýmkoľvek spôsobom manipuluje.
 • 4. Storno podmienky sa tiež nevzťahujú na žiadne „zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré zákazník odpečatil“. To zahŕňa inštruktážne DVD White Lotus.
 • 5. Zákazníci hradia všetky náklady na vrátenie tovaru na adresu určenú White Lotus Anti Aging.
 • 6. Zákazníci majú zákonnú povinnosť starať sa o všetok tovar White Lotus počas svojej starostlivosti a sú povinní venovať primeranú starostlivosť pri vrátení tovaru. White Lotus má právo odvolať sa proti akejkoľvek refundácii, ak to nebude dodržané.
 • 7. Všetok vrátený tovar požadujeme vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.
 • 8. White Lotus vráti náklady na tovar vrátane nášho prípadného poštovného zaplateného pri predaji do 30 dní od prijatia platného zrušenia kúpnej zmluvy od zákazníka.
 • 9. Ak je tovar pri prevzatí chybný, White Lotus poskytne plnú náhradu.
 • 10. Tieto zásady sa nevzťahujú na kúpne zmluvy medzi podnikmi.

 

Klarna

 

V spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko, ponúkame vám nasledujúce možnosti platby. Platbu je potrebné uhradiť spoločnosti Klarna:

 

 • Zaplatiť do 3
 • Zaplatiť neskôr
 • Zaplatiť teraz
 

Ďalšie informácie a používateľské podmienky Klarna nájdete tu. Všeobecné informácie o Klarne nájdete tu. S vašimi osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a v súlade s informáciami v Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarnas.