Podmienky služby

PRED POUŽITÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK SI PROSÍM PREČÍTAJTE TYTO PODMIENKY A PODMIENKY POUŽÍVANIA. Všetci používatelia týchto stránok súhlasia s tým, že prístup na tieto stránky a ich používanie sa riadia nasledujúcimi podmienkami a inými platnými zákonmi. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte prosím túto stránku.

Autorské právo

Celý obsah zahrnutý na týchto stránkach, vrátane, ale nie výlučne, textu, grafiky alebo kódu, je chránený autorskými právami ako kolektívne dielo podľa Spojených štátov a iných zákonov o autorských právach a je vlastníctvom spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD. Kolektívne dielo obsahuje diela, ktoré sú licencované spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Povolenie je elektronicky kopírovať a tlačiť tlačené časti týchto stránok výlučne za účelom zadania objednávky u White Lotus Anti Aging LTD alebo nákupu produktov White Lotus Anti Aging LTD. Môžete zobrazovať a s výhradou akýchkoľvek výslovne uvedených obmedzení alebo obmedzení týkajúcich sa konkrétneho materiálu, sťahovať alebo tlačiť časti materiálu z rôznych oblastí webu výlučne na vlastné nekomerčné použitie alebo zadať objednávku pomocou programu White Lotus Anti Aging LTD alebo na nákup produktov White Lotus Anti Aging LTD. Akékoľvek iné použitie, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, distribúcie, zobrazovania alebo prenosu obsahu týchto stránok je prísne zakázané, pokiaľ nie je schválené spoločnosťou White Lotus Anti Aging LTD. Ďalej súhlasíte, že nebudete meniť ani vymazávať žiadne vlastnícke oznámenia z materiálov stiahnutých z tejto stránky.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, servisné značky a obchodné názvy spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD použité na týchto stránkach sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD.

Zrieknutie sa záruky

Táto stránka a materiály a produkty na tejto stránke sú poskytované „tak, ako sú“ a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo implikovaných. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD sa v maximálnom rozsahu prípustnom podľa platných zákonov zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implikovaných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania. White Lotus Anti Aging LTD nezaručuje ani nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na stránke budú neprerušované alebo bez chýb, že chyby budú opravené alebo že táto stránka alebo server, ktorý stránku sprístupňuje, neobsahuje vírusy ani iné škodlivých zložiek. White Lotus Anti Aging LTD neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa použitia materiálov na týchto stránkach z hľadiska ich správnosti, presnosti, primeranosti, užitočnosti, aktuálnosti, spoľahlivosti alebo inak. Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia alebo výnimky zo záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD nezodpovedá za žiadne špeciálne alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na tomto webe alebo výkonu týchto produktov, a to ani vtedy, ak to oznámili spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD. o možnosti takýchto škôd. Platné právo nesmie povoliť obmedzenie vylúčenia zodpovednosti alebo náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Typografické chyby

V prípade, že je výrobok White Lotus Anti Aging LTD omylom uvedený za nesprávnu cenu, spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť všetky objednávky zadané pre výrobok uvedený za nesprávnu cenu. White Lotus Anti Aging Ltd. Ak už bola z vašej kreditnej karty zaúčtovaná čiastka za nákup a vaša objednávka je zrušená, spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD vydá na váš účet kreditnej karty kredit vo výške nesprávnej ceny.

Termín; Ukončenie

Tieto zmluvné podmienky sa na vás vzťahujú pri vašom prístupe na stránku a/alebo dokončení procesu registrácie alebo nákupu. Tieto zmluvné podmienky alebo akúkoľvek ich časť môže spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vypovedať. Ustanovenia týkajúce sa autorských práv, ochranných známok, zrieknutia sa zodpovednosti, obmedzenia zodpovednosti, odškodnenia a rôznych ustanovení zostanú v platnosti aj po ukončení.

Oznámenie

Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD vám môže doručiť oznámenie prostredníctvom e-mailu, všeobecného oznámenia na webe alebo iným spoľahlivým spôsobom na adresu, ktorú ste poskytli spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD.

Zmiešaný

Vaše používanie tejto stránky sa bude vo všetkých ohľadoch riadiť zákonmi štátu Kalifornia, USA, bez ohľadu na výber zákonných ustanovení, a nie Dohovorom OSN z roku 1980 o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru. Súhlasíte s tým, že jurisdikcia nad akýmkoľvek právnym konaním priamo alebo nepriamo vyplývajúcim z tejto stránky alebo s ním súvisiacim (vrátane, ale bez obmedzenia na nákup produktov White Lotus Anti Aging LTD), a miesto konania v týchto súdnych konaniach bude mať štátne alebo federálne súdy so sídlom v Los Angeles. County, California. Akýkoľvek dôvod žaloby alebo nároku, ktorý môžete mať v súvislosti s webom (vrátane, ale nielen, nákupu produktov White Lotus Anti Aging LTD), musí byť začatý do jedného (1) roka od vzniku nároku alebo dôvodu konania. To, že spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD nebude trvať na presadení alebo vynútení prísneho vykonávania akéhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok, nebude vykladané ako zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo práva. Ani priebeh správania medzi stranami, ani obchodné praktiky nezmenia žiadne z týchto zmluvných podmienok. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto dohody ktorejkoľvek strane.

Použitie stránok

Obťažovanie akýmkoľvek spôsobom alebo formou na týchto stránkach, vrátane e-mailu, chatu alebo obscénneho alebo urážlivého jazyka, je prísne zakázané. Odcudzenie identity iných, vrátane spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD alebo iného licencovaného zamestnanca, hostiteľa alebo zástupcu, ako aj iných členov alebo návštevníkov na webe je zakázané. Prostredníctvom týchto stránok nemôžete nahrávať, šíriť alebo inak publikovať akýkoľvek obsah, ktorý je ohováračský, hanlivý, obscénny, ohrozujúci, narušujúci práva na súkromie alebo publicitu, urážlivý, nezákonný alebo inak problematický, ktorý môže predstavovať alebo podporovať trestný čin, porušovať práva ktorejkoľvek strany alebo ktoré môžu inak viesť k zodpovednosti alebo porušovať akékoľvek zákony. Na stránku nesmiete nahrávať komerčný obsah ani ju používať na to, aby ste ostatných nabádali, aby sa pripojili alebo sa stali členmi akejkoľvek inej komerčnej online služby alebo inej organizácie.

Vylúčenie zodpovednosti za účasť

White Lotus Anti Aging LTD nekontroluje a nemôže kontrolovať všetku komunikáciu a materiály uverejnené alebo vytvorené používateľmi, ktorí pristupujú na stránku, a v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah týchto komunikácií a materiálov. Beriete na vedomie, že tým, že vám White Lotus Anti Aging LTD poskytuje možnosť prezerať a šíriť obsah vytvorený používateľmi na tejto stránke, vystupuje iba ako pasívny kanál pre takúto distribúciu a nepreberá žiadne záväzky ani záväzky súvisiace s akýmkoľvek obsahom alebo aktivitami. na strane. Spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD si však vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť komunikáciu alebo materiály, ktoré považuje za (a) urážlivé, hanlivé alebo obscénne, (b) podvodné, klamlivé alebo zavádzajúce, (c) v rozpore s autorskými právami , ochranná známka alebo; iné právo duševného vlastníctva iného alebo (d) urážlivé alebo inak neprijateľné pre spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD podľa vlastného uváženia.

Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením, obranou a držaním neškodných spoločností White Lotus Anti Aging LTD, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencií a dodávateľov (spoločne len „poskytovatelia služieb“) za a proti všetkým stratám, výdavkom, škodám a nákladom vrátane primeraných odmeny právnym zástupcom, vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia týchto zmluvných podmienok alebo akejkoľvek činnosti súvisiacej s vašim účtom (vrátane nedbalosti alebo protiprávneho konania) vami alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá pristupuje na stránku pomocou vášho internetového účtu.

Odkazy tretích strán

V snahe poskytnúť našim návštevníkom zvýšenú hodnotu môže spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD odkazovať na stránky prevádzkované tretími stranami. Aj keď je však tretia strana pridružená k spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD, spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD nemá žiadnu kontrolu nad týmito prepojenými stránkami, z ktorých všetky majú oddelené postupy ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov, nezávisle od spoločnosti White Lotus Anti Aging LTD. Tieto prepojené stránky slúžia len na vaše pohodlie, a preto k nim pristupujete na vlastné riziko. Napriek tomu sa spoločnosť White Lotus Anti Aging LTD snaží chrániť integritu svojich webových stránok a odkazov, ktoré sú na ne umiestnené, a preto požaduje akúkoľvek spätnú väzbu nielen na svoju vlastnú webovú stránku, ale aj na webové stránky, na ktoré odkazuje (vrátane prípadu, ak konkrétny odkaz neobsahuje práca).

Zásady vrátenia tovaru

White Lotus Anti Aging LTD bezvýhradně podporuje a dodržiava predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa na diaľku (DSR) 2000. Na to sa vzťahuje smernica EÚ 97/7 ES

Tieto nariadenia sú navrhnuté tak, aby chránili spotrebiteľov a poskytovali im podobnú ochranu, akú majú skúsenosti s osobným nákupom. Dúfame, že dodržiavaním týchto nariadení umožníme spotrebiteľom nakupovať s väčšou dôverou a dôverou online.

 Podrobný sprievodca bielymi zásadami vrátenia tovaru Lotus 

 • 1. Všetci zákazníci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od obdržania predaného tovaru.
 • 2. Zrušenie predaja musí byť zaslané spoločnosti White Lotus v trvanlivej forme, ako je e -mail, pošta alebo fax. Doklad o odoslaní tohto dokumentu musí byť uschovaný.
 • 3. Tieto pravidlá vrátenia tovaru sa nevzťahujú na „tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť“. Patria sem všetky sterilné výrobky, ako napríklad dermálne valčeky, zabalené v obaloch evidentných nedovoleného zásahu a otvorené. Zahŕňa tiež sortiment kozmetických výrobkov White Lotus, ak sú otvorené alebo akýmkoľvek spôsobom pozmenené.
 • 4. Storno podmienky sa nevzťahujú na žiadne „zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré zákazník odpečatil“. To zahŕňa inštruktážne DVD White Lotus.
 • 5. Zákazníci hradia všetky náklady na vrátenie tovaru na adresu uvedenú v White Lotus Anti Aging.
 • 6. Zákazníci majú zákonnú povinnosť starostlivosti o všetok tovar White Lotus, keď sú v ich starostlivosti, a sú povinní venovať primeranú starostlivosť pri vrátení tovaru. White Lotus má právo odvolať sa voči vráteniu peňazí, ak to nebude dodržané.
 • 7. Žiadame, aby bol všetok vrátený tovar vrátený do 14 dní od prijatia.
 • 8. White Lotus vráti náklady na tovar vrátane nášho prípadného poštovného zaplateného v čase predaja do 30 dní od prijatia platného odstúpenia od kúpnej zmluvy od zákazníka.
 • 9. Ak je tovar pri prevzatí chybný, spoločnosť White Lotus vám poskytne plnú náhradu.
 • 10. Tieto zásady sa nevzťahujú na kúpne zmluvy medzi podnikateľmi.

 

Klarna

 

V spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, ponúkame vám nasledujúce možnosti platby. Platba sa má uskutočniť na Klarna:

 

 • Zaplatiť do 3
 • Zaplatiť neskôr
 • Zaplatiť teraz
 

Ďalšie informácie a používateľské podmienky Klarna nájdete tu. Všeobecné informácie o Klarne nájdete tu. S vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a v súlade s informáciami v Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarnas.